Thẻ: Cập Nhật: Các Sự Kiện Sắp Tới

  • Sự Kiện Sắp Tới: Chính Phủ Điện Tử 2023

    Sự Kiện Sắp Tới: Chính Phủ Điện Tử 2023

    Hãy tham dự sự kiện sắp tới của IDG. Sự kiện trong lĩnh vực Chính Phủ Số 2023 tổ chức vào Ngày 19 Tháng 10. Chính Phủ Số là một sự kiện chính của IDG, với mục tiêu thúc đẩy việc chuyển đổi số để cải thiện thủ thục hành chính. IDG, cùng với Bộ…