DIỄN GIẢ: NGUYÊN HUY DŨNG


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG NGUYỄN HUY DŨNG

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Nguyễn Huy Dũng

Chức Danh:
Thứ trưởng

Đơn Vị:
Bộ Thông tin và Truyền thông

Chủ đề:
Phát biểu Khai mạc & Chào mừng

Tiểu Sử:

Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Chuyển đổi số; kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; Ứng dụng công nghệ thông tin; An toàn thông tin mạng; Bưu chính.

– Giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong Bộ Thông tin và Truyền thông; Cải cách hành chính; Chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án về phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Công tác Quốc phòng – An ninh.

– Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Bưu chính; Vụ Kinh tế số và Xã hội số;  Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Thông tin; Viện Công nghiệp phần mềm và Nội dung số Việt Nam.