DIỄN GIẢ: HỒ TÚ BÀO


TIỂU SỬ DIỄN GIẢ:
ÔNG HỒ TÚ BẢO

THÔNG TIN DIỄN GIẢ


Diễn Giả:
Ông Hồ Tú Bảo

Chức Danh:
Giám Đốc

Đơn Vị:
Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu, Viện Nghiên cứu Cao cấp Về Toán (VIASM)

Chủ đề:
Khai thác dữ liệu hiệu quả trong quá trình xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia

Tiểu Sử:

Ông Hồ Tú Bảo tốt nghiệp Kỹ sư Toán điều khiển tại Đại học Bách khoa Hà Nội (1978), Thạc sĩ (1984), Tiến sĩ (1987) tại Đại học Paris 6, và Tiến sĩ Habil. (1998) tại Đại học Paris 9, Phó giáo sư (1992) và Giáo sư (1998). Hơn 40 năm làm nghiên cứu, giảng dạy và ứng dụng về Trí tuệ nhân tạo, Học máy và Khoa học dữ liệu tại Viện Công nghệ Thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1979-1993), Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (1993-2018), và Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (từ 2018).